salgs og leverings betingelser

salgs og leverings betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

„Leverandøren“: Briiso ApS, CVR-nr. 26666422, 4400 Kalundborg

1. AB 92

1.1 For leverancen gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 („AB 92“) med de nødvendige ændringer.

1.2 Tilbud er gældende i 30 dage, medmindre andet er aftalt.

2. Priser

2.1 Hvor ikke andet er aftalt, faktureres alle leverancer efter den på leveringstidspunktet gældende prisliste med tillæg af gebyr for emballage efter leverandørens til enhver tid gældende takster. Prisen er beregnet på levering af hele læs. For levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.

2.2 Medmindre andet er angivet er alle priser angivet uden moms.

3. Tekniske data og produktprøver

3.1 Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne, forbrug og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkelig henviser til dem.

3.2 Fremsendte eller foreviste produktprøver skal betragtes som typeprøver. Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for, at de leverede produkter er i nøje overensstemmelse med typeprøven.

3.3 De fremsendte eller fremviste farvekort er fremstillet ved trykning, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til originalfarven på grund af trykteknik og materiale.

3.4 Ved tillægsordrer skal der angives den seneste leverances ordrenummer. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den oprindelige leverance.
4. Leverandørens kvalitetssikring

4.1 Leverancen er underkastet leverandørens ikke sagsspecifikke kvalitetsstyring og -kontrol.
5. Leveringstider

5.1.1 Medmindre andet er aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for dokumenteret mellemsalg.

5.1.2 Leveringstider regnes fra ordredatoen, såfremt alle de for ordrens udførelse nødvendige oplysninger fra køber er modtaget inden nævnte dato, ellers fra den dato disse oplysninger er modtaget.

6. Leveringstidspunkt

6.1 Hvis køber ikke er i stand til at modtage produkterne som aftalt, må der ske omgående underretning til leverandøren. Hvis leveringen således forsinkes i forhold til det aftalte, kan leverandøren med 5 arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Køber bærer risikoen for produkter leveret til mellemlager.

7. Levering – sted, risiko, ventetid og modtagekontrol

7.1 Medmindre andet er aftalt, sælges produkterne Ab fabrik (Ex Works). Direkte leverancer af isolering leveres – frit på bil. Køber er ansvarlig for aflæsning af bilen. Hvis køber ønsker anden form for aflæsning, kan leverandøren arrangere dette mod gebyr.

7.2 Ved salg af produkter frit på vogn på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag, uanset årstiden. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt.

Leverandøren bærer risikoen for produkterne, indtil vognen er nået leveringsstedet. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.

7.3 Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud over 1 time efter leverandørens til enhver tid gældende takster.

7.4 Ved leveringen skal køber foretage modtagekontrol og påtale synlige fejl, herunder skader og farveafvigelse. Ved konstatering af mangler skal leverandøren straks adviseres, jf. pkt. 13.1.
8. Betaling

8.1 Betalingsbetingelser er i henhold til tilbud.
9. Sikkerhed

9.1 Leverandøren kan kræve, at køber stiller den i AB 92, § 7 nævnte sikkerhed.
10. Aftale om returnering

10.1 Efter nærmere aftale tager leverandøren købte produkter (ubrugte produkter, overskudsprodukter etc.) retur inden for 1 måned fra leveringsdatoen, og kun såfremt originalemballagen er intakt. Der må ikke skrives eller klæbes noget på originalemballagen. For at returnere varer skal der anmodes om et returnummer fra ordrekontoret. Returfragt til leverandørens distributionslager betales af køber, returnering sker på kundens ansvar. Ved returnering fratrækkes et gebyr på 50 % af købesummen ved returnering. Bestillingsvarer, ordre produceret varer tages ikke retur.

11. Mangelsansvar

11.1 Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92, § 10, stk. 4.

11.2 Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejder, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet.

11.3 Ved køb af komplet system, ydes der 10 års systemgaranti, det kræves at systemet er opsat efter gældende montagevejledning.

11.4 Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod leverandøren. Leverandøren kan i så fald kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang leverandørens egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang det følger af leverandørens eget kontraktforhold med køber.
12. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse – produktansvar

12.1 Leverandøren er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen, og defekten skyldes en fejl eller forsømmelse fra leverandørens side.

12.2 Såfremt leverandøren måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at friholde leverandøren for den del af erstatningskravet, der overstiger kr. 4.000.000 pr. skade og år. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod leverandøren.

13. Reklamation

13.1 Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig dette.

14. Ansvarsfrihed – indirekte tab og force majeure

14.1 Leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14.2 Leverandøren er uden ansvar for forsinkelse og mangler, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92, § 24.

15. Detaljetegninger – Konstruktionsopbygning o lign.

15.1 Briiso kan IKKE stilles til ansvar for detaljetegninger, og konstruktions opbygninger. Det påhviler den enkelte køber at rådføre sig med en byggesagkyndig, der kan lave detalje tegninger og konstruktion beregninger til det enkelte projekt.

16. Afgørelse af tvister – værneting

16.1 Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.